Funkcionisanje tima, konflikti i motivacija

OPIS MODULA

  • Šta je timski rad
  • Razlika između tima i grupe
  • Proces izgradnje tima
  • Šta kad dođe do konflikta?
  • Kako rukovodilac doprinosi rešavanju konflikta
  • Kako lider motiviše zaposlene
  • Teorija dva faktora
  • X i Y teorija
  • 7 koraka uspešne motivacije