Strategija komunikacije

Strateška komunikacija je značajna funkcija menadžmenta svake organizacije ili kompanije.

Cilj je ostvariti razumevanje, uključivanje i podršku ciljnih javnosti kompanijskim aktivnostima.

Korporativna komunikacija je briga za ugled kompanije kroz kontinuirano strateško komuniciranje.

Naša podrška podrazumeva:

  • izradu sveobuhvatne strateške platforme za postavljanje aktivnosti koje će doprineti boljem pozicioniranju preduzeća u odnosu na sve stejkholdere – interne i eksterne
  • izradu procedura, pravilnika, kodeksa u vezi sa komunikacijom preduzeća – interno i eksterno
  • mentorski rad sa osobom zaduženom za izradu strategije i ostalih dokumenata, kroz koji će naučiti da samostalno napravi sva potrebna dokumenta i da ih prilagođava promenama