Kursevi / Edukacija

Programi za preduzeća, in house – namenjeni su srednjem menadžmentu, kako bi ta grupa prenela pozitivan model komunikacije i na horizontalnom i na vertikalnom nivou.

Po završetku obuke, polaznici  će umeti da:

  • prepoznaju i razumeju značaj dobrih odnosa sa kolegama
  • prepoznaju ličnost sagovornika i u skladu sa tim prilagode svoj način komunikacije
  • utvrde sopstvenu odgovornost unutar poslovnog sistema i internih procedura
  • prepoznaju potencijalne komunikacione probleme i blagovremeno reaguju u skladu sa očekivanjima pretpostavljenih
  • razumeju važnost upravljanja promenama
  • razumeju značaj sopstvenog prilagođavanja, i značaj rešavanja sukoba bez konflikta

Cilj je unapređenje odnosa među zaposlenima kroz upoznavanje sa:

  • metodama uspešne komunikacije sa psihološkog aspekta
  • neophodnim procedurama, alatima i kanalima interne komunikacije
  • metodama za jačanje osećaja pripadnosti zaposlenih kompaniji

 

Programi za pojedince – otvorene obuke – namenjeni su svima koji žele da unaprede odnose sa svojim okruženjem, bilo da je reč o članovima porodice, prijateljima, partnerima ili poslovnom okruženju.